1. ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED

  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties tussen de onderneming en diens klantenrelaties.

  Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.

  In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.

  Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de onderneming enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan kan worden aangetoond dat ze door de onderneming werden aanvaard.


  2. ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


  Offertes   uitgeschreven door de onderneming zijn geldig voor een periode van 3o dagen maar zijn steeds aan herziening onderhevig wanneer de lonen of de prijzen der grondstoffen stijgen of wanneer onvoorzienbare omstandigheden de offerteprijzen beïnvloeden. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van mogelijke lasten en taksen die steeds ten laste van de onderneming vallen.

  Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte zodat de klant bij ontvangst van offerte kennis heeft genomen, minstens kennis heeft kunnen nemen, van onderhavige algemene voorwaarden.

  Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan op het moment dat de door de klant ondertekende offerte door de onderneming in ontvangst wordt genomen en door de onderneming mede wordt ondertekend. Vanaf dan wordt de offerte als bindende opdrachtbrief beschouwd;

  Indien de onderneming de door de klant ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, vanaf het moment en voor zover deze contractuele documenten hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de klant werden overgemaakt.


  3. ARTIKEL 3 DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

  3.1 RECURRENTE OPDRACHTEN

  3.1.1 DEFENITIE


  Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.


  3.1.2 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST


  Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdrachten geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

  Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

  – De opzegging dient per aangetekende brief ter kennis worden gebracht van de andere partij;

  – Er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van drie maanden, dewelke een aanvang neemt op de eerste dag van de maand dewelke volgt op de maand waarin de opzegging is geschied.

  Deze termijn kan, ter keuze van de klant als hij de opzeg geeft, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding gelijk aan 25% van de waarde van de facturen uitgeschreven op één kalenderjaar.

  Tijdens de opzegging blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.


  3.2 NIET-RECURRENTE OPDRACHTEN

  3.2.1 BEPALING


  Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.1.1., worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.


  3.2.2 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST


  Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duurte zijn gesloten.

  Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

  In toepassing van art. 1794 BW, en desgevallend in afwijking van art. 2004 BW, heeft de klant het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de onderneming van:

  – De kosten en prestaties die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

  – Alles wat de onderneming bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

  Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25% van de prestaties die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.


  4. ARTIKEL 4 ONMIDDELIJKE BEEINDIGING OM BEPAALDE REDENEN

  4.1

  In alle gevallen kan de onderneming de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

  – Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht onmogelijk makek Kennelijke tekortkomingen van de klant;

  – In geval van concordaat, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de klant.

  De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de klant te worden medegedeeld.

  Naargelang de omstandigheden kan de onderneming zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de klant.

  Wanneer zij de overeenkomst stopzet, wijst de onderneming de klant op de handelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.


  4.2

  In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of vereffening van de klant is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.


  4.3

  De klant kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien de onderneming kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in de opdrachtbrief, uit te voeren. In dezelfde omstandigheden heeft de klant het recht op een schadevergoeding zoals bepaald in art. 8.2 van onderhavige algemene voorwaarden.

  Hij zal in elk geval zijn beslissing op grond van de schadebeperkingsplicht laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan de onderneming zodat desgevallend rechtzetting nog kan geschieden.


  5. ARTIKEL 5 OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN


  In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de klant van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van prestaties of facturen, of niet-betaling van voorschotten, is de onderneming gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

  De onderneming brengt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

  Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, handelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de klant, en waarvoor de onderneming opdracht had gekregen, wijst hij de klant hier schriftelijk op.

  Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de klant.

  De onderneming is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de prestaties en facturen met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden.


  6. ARTIKEL 6 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

  6.1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ONDERNEMING


  De onderneming voert met de vereiste zorg en volgens regels van goed vakmanschap de hem toevertrouwde opdrachten uit, krachtens een middelenverbintenis.

  Zij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd rekening houdende met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

  De onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijk latere wijzigingen —desgevallend met terugwerkende kracht —aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

  Evenmin is zij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zijn begaan vóór haar tussenkomst.

  Behoudens andersluidend beding is de onderneming niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de klant of diens aangestelde(n) haar overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die haar door de klant worden toevertrouwd.

  De onderneming mag zich laten bijstaan door medewerkers, aangestelden of onderaannemers van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk door hen te laten uitvoeren.


  6.2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANT


  De klant verbindt er zich toe:

  – alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig en ten minste één week voorafgaand aan de aanvang van de werken over te maken aan de onderneming;

  – de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;

  – elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van de onderneming, indien de onderneming hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn.

  – na te gaan of de door de onderneming geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen;

  – het geleverde plantgoed volgens de regels van de kunst en conform de voorschriften van toepassing voor de plant zelf te verzorgen en desgevallend te besproeien;

  – tijdens de duur van de werkzaamheden de plaats van het werk te ontruimen en de werf zo de opdracht het vereist toegankelijk te maken voor    vrachtwagen, graafmachines en kranen, hetwelk impliceert dat de werf alsdan voldoende verhard dient te zijn met steenpuin of stalen rijplaten. Als onvoldoende verhard zijn aldus, niet-limitatief en louter ten titel van voorbeeld, grasveld of niet-begroeide aarde. In geval er sprake is van opgehoogde terreinen waar levering dient plaats te vinden, dient de klant de ondërneming hiervan om redenen van stabiliteit bij contractsluiting over in te lichten. Indien de onderneming bij uitvoering van de werken constateert dat de werf niet-conform hetgeen voormeld is en aldus geen levering kan plaatsvinden, worden  verplaatsingskosten aangerekend a rato van het geldend uurtarief. Een elektriciteitsvoorziening van 220V, 20 ampère, moet aanwezig zijn in een straal van 10 meter, voor het aanschakelen van elektrisch materiaal;

  – Indien de onderneming en klant overeen zijn gekomen dat er een obstakel dient te worden verwijderd, dient dit minimum een week voorafgaand aan levering te zijn gebeurd, hetwelk door de klant aan de onderneming schriftelijk kenbaar zal worden gemaakt en bewezen d.m.v. het toesturen van een foto;

  – In geval er graafwerken dienen te geschieden door de onderneming, dient de klant de onderneming op de hoogte te brengen van de positie van ondergrondse obstakels (o.a. leidingen) door mededeling van een nauwkeurig liggingsplan en dit vijf dagen voorafgaand aan de werken. Bij gebreke aan enige mededeling voormeld draagt de onderneming geen enkele aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid valt alsdan ten laste van de klant. De uitgegraven grond blijft aanwezig op de werf en wordt enkel afgevoerd tegen betaling van een meerprijs, dat bij aanvang van de werken alle nodige vergunningen en toelatingen te hebben bekomen (o.a. bouwvergunning, milieuvoorschriften, kapvergunning, etc) betrekking hebbende op de werken;

  Voor zover de klant voormelde op hem rustende plichten niet heeft nageleefd blijft de daardoor geleden schade uitsluitend ten laste van de klant.

  Indien de klant de op hem rustende plichten niet naleeft en de onderneming vervolgens ter plaatse zou zijn en de werken niet kan aanvatten of her aanvatten, is de klant gehouden tot betaling van de wachttijd a rato van 37,50 EUR excl. BTW per gewacht uur tot het moment waarop de werken kunnen worden aangevat of heropgestart.


  7. ARTIKEL 7 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN


  De door de onderneming opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen voor goederen zijn indicatief. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings-of  leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering of levering waarvan de onderneming kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Wijzigingen in de bestellingen hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoerings-of leveringstermijnen vervallen.


  8. ARTIKEL 8 PRESTATIES EN FACTURATIE

  8.1 BEPALING


  Zoals uiteengezet onder art. 2 van onderhavige algemene voorwaarden komt de overeenkomst tot stand door het uitschrijven van de onderneming van een offerte, dewelke door klant ondertekend dient te worden overgemaakt aan de onderneming.

  Naarmate de werken vorderen en de klant om bijkomende of meerwerken zou verzoeken, zal de onderneming hiervoor eveneens offerte opmaken dewelke door de klant dient te worden ondertekend.


  8.2 BETALINGSVOORWAARDEN


  Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief is elke factuur betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. De facturen voor de geleverde prestaties worden geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan schriftelijk bezwaar per aangetekend schrijven verzonden binnen 8 dagen na factuurdatum.

  Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling vereist is, aanleiding tot:

  –  Een verwijlsintrest a rato van 10%;

  – Een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR.

  De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.


  8.3 VOORSCHOTTEN


  De onderneming kan één of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden in navolgende facturen verrekend.


  8.4 BETWISTING


  Alle betwistingen van prestaties dan wel van facturatie dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de onderneming. Indien geen (tijdige) betwisting de onderneming bereikt, wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met de gefactureerde prestaties.


  9. ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID


  Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers of aangestelde(n).

  Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor de onderneming en/of zelfstandige medewerkers en/of aangestelde(n) aansprakelijk zouden zijn.

  Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

  Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of  verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

  Na afloop van de werken maakt de onderneming een werkbon op. Wanneer deze door de klant wordt ondertekend aanvaardt de klant de uitgevoerde werken en verklaart deze zich akkoord met de kwaliteit en kwantiteit en de zichtbare gebreken.


  10. ARTIKEL 10 PLANTGARANTIE


  De onderneming geeft steeds uiterlijk bij ondertekening van de werkbon minstens mondeling het nodige advies aangaanie behoorlijke verzorging van de geleverde en desgevallend aangeplante planten.

  Zo de klant vereist dat er schriftelijk toelichting wordt gegeven omtrent de behoorlijke verzorging, levert de onderneming dit na schriftelijk verzoek binnen de 7 dagen aan de klant aan.

  Behoudens het geval waarin de klant aan de onderneming middels aangetekende zending binnen de twee maanden na levering kenbaar maakt dat het plantgoed dan wel de werken behept zou zijn met verborgen gebreken, wordt geacht dat het plantgoed op conforme wijze en zonder verborgen geleverd en desgevallend aangeplant is, dan wel dat de geleverde werken geen verborgen verbreken vertonen.

  In geval van niet-conformiteit of gebreken van het plantgoed rust de bewijslast terzake steeds bij de klant.

  M.b.t. consumenten eerbiedigen onderhavige algemene voorwaarden aldus de wettelijke garantietermijn van twee jaar, voor zover de consument bewijst dat het plantgoed conform het advies van de onderneming behoorlijk werd verzorgd.

  M.b.t. ondernemingen wordt er bij gebreke aan een wettelijke en dwingende garantietermijn geen garantie verleend.

  Indien de klacht inzake zichtbare gebreken gegrond is, heeft de koper recht op een prijsreductie. De onderneming kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan plantgoed ingevolge extreme weersomstandig heden.


  11. ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

   Alle geleverde goederen blijven eigendom van de onderneming tot op het ogenblik dat de klant alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst is nagekomen en de uitgeschreven facturatie n.a.v. de werken dan wel verkoop integraal werd voldaan. Tot dat ogenblik kan vervreemding van de goederen door de klant niet aan de onderneming worden tegengeworpen.


   12. ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

    De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

    Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het